Tuesday, August 4, 2009

CIRI-CIRI MAHASISWA CEMERLANG

oleh Datuk Prof Dr. Syed Othman Al-Habshi
Presiden dan CEO Unitar

Mahasiswa perlu dibentuk untuk mengamalkan beberapa amalan bagi pembentukan sikap yang sesuai untuk mencapai kecemerlangan sebagai persediaan menjelang tahun 2020. Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

1. Sikap Inginkan Kecemerlangan

Walaupun kecemerlangan lazimnya dikaitkan dengan pengeluaran barang yang berkualiti tinggi, namun ia perlukan kepada teknik, prosidur dan sistem pengeluaran yang mampu menghasilkan barang pada tahap kualiti yang diperlukan. Konsep ini telah diperluaskan untuk merangkumj juga sektor perkhidmatan yang menjadi kian besar dan penting dalam ekonomi negara. Bahkan, kecemerlangan tidak lagi terhad kepada proses pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan, ja juga menjadi kriteria yang amat penting dalam organisasi bukan-untung yang menghasilkan perkhidmatan untuk faedah awam.

Konsep kecemerlangan yang luas digunakan sekarang ini tidak lagi berasaskan kepada konsep kualiti yang terhad kepada suatu proses sahaja, tetapi merangkumi keseluruhan organisasi yang dikenali sebagai kualiti keseluruhan. Pengurusan Kualiti Keseluruhan atan Total Quality Management sebenarnya merangkumi bukan sahaja segala teknik, prosidur dan sistem dalam seluruh organisasi tetapi juga segala urusan luaran yang tennasuk pembekal dan pengguna. Pembekal juga perlu membekalkan barang (input) yang berkualiti tinggi. Pengguna pula merupakan pihak yang menentukan kualiti yang diperlukan.

Konsep pengurusan kualiti keseluruhan ini tidak lagi boleh dihadkan kepada segala urusan yang boleh "disistemkan', 'diprosidurkan" dan "diteknikkan" semata. Ini seolah-olah mengandaikan bahawa tidak ada input dari manusia yang diperlukan. Sebaliknya, kita ketahui bahawa manusia itu mempunyai peranan yang lebih besar dari teknik, prosidur dan sistem. Pertama, input manusia amat perlu untuk membentuk teknik, prosidur atau sistem tadi. Kedua, segala keputusan untuk menukar atau membaiki teknik, prosidur atan sistem bagi meningkatkan kualiti perlu dibuat oleh manusia. Bahkan dalam serba hal seperti itu, input manusia amat penting sekali. Maka, disebalik kecemerlangan itu terdapat manusia yang mempunyai sikap yang sesuai untuk mempastikan kecemerlangan tadi. Oleh yang demikian, kriteria yang paling penting dalam mencapai kecemerlangan ini ialah manusia yang mempunyal sikap sentiasa inginkan kecemerlangan.

2. Masyarakat Berilmu

Ilmu itu adalah tunggak kepada iman atau percaya. Ilmu dan para ilmuan mendapat tempat yang amat tinggi di sisi agama. Tanpa ilmu yang membawa kepada kebenaran, seseorang itu dianggap jahil. Maka para ilmuan harus disanjung dan dihormati dan dijadikan model untuk, diturut dan segi sikap, nilai dan kelakuan. Tetapi, sebalikuya, mahasiswa dan juga mahaguru di universiti jarang-jarang mengamalkan ilinu yang mereka pelajari, khususnya dan segi sikap, nilai dan kelakuan mi. Seorang yang digelar "Profesor" seharusnya mencerminkan bukan setakat banyaknya ilmu yang mereka miliki tetapi juga sikap, nilai dan kelakuan yang sesuai dengan para ilmuan. Sekiranya konsep ini diperluas dan diamalkan, maka ilmu itu akan memelihara kita dan segala perkara yang negatif.

Masyarakat berilmu dilaungkan semula pada masa ini kerana ilmu itu juga boleh membawa kepada kecemerlangan. Laungan mi dibuat kerana makliumat yang begitu banyak dapat dihasilkan oleh teknologi komputer dalam masa yang singkat. Mereka yang mengetahui makiumat ini dahulu akan mempunyai kelebihan (advantage) dalam dunia yang sangat sengit persaingannya. Tetapi yang penting sebenamya bukanlah setakat mengetahui makiumat dalam bentuk nombor yang dihasilkan oleh komputer. Yang lebih penting ialah mempunyai kemampuan memahami ilmu dari makiumat dalam bentuk nombor itu.

Maka apa yang perlu bagi mahasiswa ialah mempunyai ilmu yang bermanfaat yang mencerminkan keilmuan akademik dan sikap para ilmuan, serta kemampuan mendahului orang lain dalam menimba sebarang ilmu yang baru.

3. Rangsangan Yang Positif

Seseorang itu boleh dirangsang jika apa yang dilakukan pasti mendatangkan ganjaran yang setimpal. Contoh orang-orang yang telah berjaya dalam berbagai bidang boleh diberi sebagai rangsangan yang cukup kuat untuk mengamalkan kecemerlangan. Kejayaan yang pasti didapati ini bukanlah berbentuk material atau kebendaan semata. Bagi mereka yang berugama, setiap usaha yang membawa kebaikan kepada diri sendiri, keluarga atau masyarakat dianggap ibadat dan pasti diberi ganjaran yang setimpal di dunia dan yang berlipat ganda di akhirat. Ini seharusnya menjadi rangsangan yang sangat kuat untuk kita bersungguh-sungguh dalam sebarang usaha.

4. Menentukan ObjektifBagi Setiap Amalan

Usaha ke arah kecemerlangan harus dilakukan dengan menentukan objekuf terlebih dahulu. Begin with the end in mind adalah salah satu daripada tabiat orang-orang yang cemerlang. Satu dari kaedah pengurusan yang cemerlang juga dikenali sebagal Management By Objectives atan MBO. Islam telah menentukan bahawa setiap amalan itu harus disertakan dengan niat. Menurut sebuah hadis Rasulullali (saw) yang diriwayatkan oleh Imam Bukuari dan Muslim,

"Sesungguhnya setiap amalan hendaklah disertakan den gan niat dan tiap-tiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Bagi mereka yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya ada lah kerana Allah dan Rasulnya. Dan bagi mereka yang hijrahnya ada lah kerana mencapaifaedah keduniaan atau untuk mendapatkan seorang pere mpuan untuk dikahwini, hijrahnya ada lah untuk apa yang diniatkan"


Pengajaran Islam ini amat tepat sekali bagi manusia dan bukan sepatutnya dihadkan kepada ibadat khusus sahaja. Niat atan objektif kita haruslah jelas dan sekiranya kita berusaha ke arah objektif tadi, sudah pasti kita akan mencapainya. Niat bagi orang Islam seharusnya dibentuk supaya segala amalan dijadikan ibadat, termasuk amalan atau usaha keduniaan yang boleh dijadikan ibadat juga jika diniatkan dengan cara yang betul.

5. Kesungguhan Dalam Usaha

Menurut sebuah hadis Rasulullah (saw) yang bermaksud:


"Bahawasanya Allah sangat suka kepada seseorang daripada kamu, yang apabila berusaha melakukannya den gan bersungguh-sungguh"

Hadis tersebut di atas amat jelas membayangkan tentang kesungguhan yang dituntut oleh Allah (swt) kepada sekalian hambaNya dalam melaksanakan apa juga usaha. Hanya jika kita bersungguh-sungguh dalam sebarang usaha kita barulali kita boleh mencapai apa yang kita niatkan dengan cemerlang. Kesungguhan ini tidaklah pula terhad hanya kepada ibadat khusus, tetapi di dalam setiap ibadat termasuk ibadat umum.

6. Konsep Ihsan Dalam Berusaha

Konsep ihsan yang antara lainnya bermaksud "tindakan yang betul", "kebaikan", "belas kasihan", "sumbangan", "sedekah", "ikhlas", merupakan satu dorongan kepada pelaksanaan setiap usaha dengan cemerlang. Dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai ihsan yang juga terdapat di dalam kumpulan empat puluh hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi (hadis No.2 dan No.17) dengan jelas menunjukkan dorongan bahkan suruhan ini. Bahagian yang berkenaan dari hadis No.2 bermaksud:


"Terangkan (Wahai Muhammad) kepadaku (Sayyidina Jibril) maksud ihsan: Rasulullah (saw) menjawab, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah kamu melihatNya, dan sementara kamu tidak nampakNya, sesungguhnya Dia nampak kamu"


Maksud hadis No.17 pula ialah:


"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kecemerlangan dalam setiap perkara. Oleh itu, jika kamu bunuh, bunuhlah dengan sempurna; dan jika kamu sembelih, sembelihlah dengan sempurna. Biarkanlah tiap-tiap seorang dan kamu mengasah pisaunya dan biarkanlah dia ringankan keseksaan kepada binatang yang ia sembelih"

Sekiranya ihsan itu menjadi amalan kita, maka seharusnya kita melakukan sebarang usaha dengan segala kemahiran dan kepakaran supaya usaha kita itu mencapai objektifnya.

7. Konsep Halawatul Iman

Konsep halawatul iman bermaksud bahawa seseorang Muslim itu tidak akan berpuas hati dengan tingkat imannya sendiri. Ia sentiasa inginkan imannya dipertingkatkan setiap waktu. Konsep ini juga amat sesuai dengan konsep kualiti atau kecemerlangan yang sentiasa boleh dan perlu dipertingkatkan. Tingkat kecemerlangan itu tidak terhad, samalah seperti tingkat iman itu. Misalnya, kita harus cuba meningkatkan kecemerlangan ibadat kita, sama ada ibadat khusus mahu pun ibadat umum.

8. Konsep Muhasabah

Muhasabah bermaksud menilai atau menghitung kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan setiap hari. Kita harus bersyukur apabila kita telah melakukan kebaikan dan menyesal atas segala keburukan yang telah kita lakukan. Konsep ini juga amat penting dalam memperhitung atau menilai apa yang perlu kita lakukan dan apa pula yang perlu kita jauhi atau tidak melakukan dalam meningkatkan kecemerlangan kita. Misalnya, pada akhir hari bekerja kita menilai apa yang telah kita lakukan pada han itu dan merancang untuk melakukan beberapa perkara pada hari esoknya. Adalah menjadi suatu amalan yang baik jika kita bermuhasabah sewaktu hendak tidur dan merancang pula apa yang hendak kita lakukan apabila bangun dan tidur.

9. Uswatun Hasanah (Role Model)

Satu daripada cara yang paling baik untuk membentuk sikap ialah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Contoh yang paling baik bagi umat Islam ialah Rasulullah (saw) sendiri seperti yang difirmankan oleh Allah (swt) di dalam Surah Al-Ahzab, ayat 21 yang bermaksud:


"Sesungguhnya telah ada pada (din) Rasulullah itu satu teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang men gharap (rahmat) Allah dan kedatangan) hari qiamat dan dia banyak menyebut Allah".


Mencontohi yang baik sememang merupakan satu daripada kaedah latihan untuk pembentukan sikap yang baik. Selain daripada Rasulullah (saw) sebagai contoh yang paling baik, kita juga dapat melihat pemimpin dari kalangan para sahabat Rasulullah (s.a.w.) atau masyarakat kita yang baik sebagai contoh. Pernimpin ini termasnklah ketua rumah (bapa) bagi keluarga; ketua di pejabat bagi seluruh kaki tangan di sesuatu Jabatan, pemimpin-pemimpin di semua lapisan masyarakat. Bagi mahasiswa khususnya, mereka harus sedar bahawa mereka juga akan memimpin. Oleh itu mereka perlulah memberi teladan yang paling baik.

10. Konsep Jama 'ah

Islam sentiasa mendorongkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik itu secara kumpulan atau jama 'ah. Di dalam mendirikan sembahyang pun, kita disuruh untuk menunaikannya secara jama 'ah. Mereka yang berbuat demikian dikumiakan dua puluh tujuh kali ganda.pahla bagi mereka yang sembahyang seorangan. Sehinggakan kita disuruh mengulangi sembahyang sekiranya sembahyang kita pa da kali pertama telah dilakukan seorang din sedangkan ada sekumpulan yang sedang bersedia untuk bersembahyang secara jama 'ah sedang kita berada di dalam kumpulan itu. Islam juga menggalakkan kita melaksanakan kegiatan berdakwah atau meningkatkan syi'ar Islam melalui kumpulan. Dengan bergiat secara kumpulan, kita dapat mengeratkan tali perhubungan di antara ahli kumpulan; mengenalpasti kekuatan tiap-tiap ahli supaya segala usaha yang dilaksanakan dapat meningkatkan prestasi dan daya pengeluaran berdasarkan kekuatan masing-masing; membina kemampuan ahli kumpulan; dan meningkatkan initiatif dayacipta serta dayakerja tiap-tiap ahli kumpulan. Maka, konsep ini sebenarnya harus kita laksanakan dalam usaha untuk meningkatkan kecemerlangan. Di kalangan penulis Barat, mereka menyebut team work (atau berusaha secara kumpulan. Harapan Max De Pree, Ketua Pegawai Eksekutif Herman Miller menyatakan:


"My goal for Herman Miller is that when people both inside the company and outside the company look at all of us, not as a corporation but as a group of people working intimately within a cov('nantal relationship, they'll say, "Those folks are a gift to the spirit"


p/s: semoga kita berazam untuk memenuhi ciri-ciri menjadi mahasiswa cemarlang seperti yang disebutkan di atas..Insya-ALLAH.

2 comments:

jAuh hAti said...

huhu..yuni..
moga kita dpt berusaha bkn untk capai kcmerlangan semata..tp untk lebey capai redhaNya..=)
slamet blk qlate yaaa

hAtI terUsik said...

insyaallah
semoga kita dpt mencapai keredhaanNya...

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates